کد مطلب: 21952 تعداد بازدید: ۱۶۶

شش ویژگی اسارت آور وآسیب جدی اجتماعی برای جوانان

یکشنبه ۴ تير ۱۳۹۶
.آرمان گرایی افراطی :وقتی که آموزشهای قبلی مذهبی در خانواده ومدرسه واز جانب رهبران ومربیان مذهبی ودوستان وسایرین بگونه ای افراطی ارائه شده باشد ونوجوان با روحیه کمال جویی شدید بار آمده باشد،زمینه مساعد برای سوء استفاده فرقه های افراطی فراهم است ومی توانند فرد را با این استدلال که فرقه آنها بهتر از همه می تواند به ارمان های وی جامه عمل بپوشاند به درون خود جذب کنند.

شش ویژگی اسارت آور وآسیب جدی اجتماعی برای جوانان

1.آرمان گرایی افراطی :وقتی که آموزشهای قبلی مذهبی در خانواده ومدرسه واز جانب رهبران ومربیان مذهبی ودوستان وسایرین بگونه ای افراطی ارائه شده باشد ونوجوان با روحیه کمال جویی شدید بار آمده باشد،زمینه مساعد برای سوء استفاده فرقه های افراطی فراهم است ومی توانند فرد را با این استدلال که فرقه آنها بهتر از همه می تواند به ارمان های وی جامه عمل بپوشاند به درون خود جذب کنند.

2.سر سپردگی قبلی مذهبی :وقتی که رابطه شدید مذهبی بین فرد ومربیان یا معلمان یا دوستان مذهبی وجود داشته واحساس سرسپردگی شدید مذهبی در فرد تقویت شده باشد فرقه های مذهبی افراطی می توانند این سر سپردگی ونگرش معصومانه را در جهت آرمانهای خود تغییر دهند وبه فرد بقبولاند که فقط در فرقه آنان می توانند به باورها و وظایف مذهبی عمل کنند وبرای این منظور باید کاملا مطیع اوامر رهبری فرقه باشند البته منظور از این نوع سر سپردگی این است که از روی عقل ومنطق نباشد وصرفا احساسی با شد.

3.کنجکاوی بیش از حد :در محیطهای مختلفی مانند دبیرستان ودانشگاه ،نوجوانان وجوانان تیز هوش در پی گروه های جالبی از دوستان هستند که به آنان بپیوندند این دوستان ممکن است وابستگی های فرقه ای داشته باشند وآنها را به جلساتی که برای نوجوانان وجوانان جذبه زیادی دارد دعوت کنند وآنها را به درون خود بکشانند .در این نشست وبرخاست ها است که بحث وگفتگوهای مفصل درباره مسائل بزرگ 0مثلا مسائل جهانی ،مذهب ،تعلیم وتربیت ،سیاست واقتصاد وامثال اینها ..)پیش اید ونوجوان یا جوان کنجکاو را که از هدف این نشست ها بی خبر است تدریجا به درون فرقه می کشاند.

4.جدا شدن از خانواده که بسیاری از نوجوانان وجوانان موفقی به درون فرقه معین کشیده می شوند که برای اول بار دور از خانواده خود هستند واستقلال عمل پیدا کرده اند والدین این افراد نیز معمولا نمی دانند که فرزند انها اوقات فراغت خود را چگونه  وبا چه کسانی می گذراند این گونه از نوجوانان وجوانان طعمه خوبی برای فرقه های افراطی هستند .کافی است مقداری محبت وکمک مالی وغیره نیز به انان بشود تا به راحتی به عضویت فرقه در آیند.

5.بحران جستجوی هویت:تمام نوجوانان وجوانان با مساله شکل گیری هویت روبرو هستند ودرصد اندکی از انان که قبلا مشکلات بیشتری داشته اند در این جستجوی هویت دچار بحران می شوند در چنین وضعیتی است که فرد در جریان دستیابی به نقاط قوت وضعف ونظام ارزشی وهدفهای زندگی وباورهای اجتماعی ودینی ممکن است به دام یک فرقه افراطی مذهبی بیفتد وبه اسارت باورها واهداف وعملکردهای آن در آید .

(برگرفته از کتاب سال صادقین بسیج)