کد مطلب: 21434 تعداد بازدید: ۱۷۲

وضعیت موجود جوانان در جامعه ایرانی

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
یکی دیگر از آسیب های جدی در جامعه ی امروزی ایران ،به عنوان یک جامعه در حال گذار ،اشاعه مصرف گرایی ،به ویژه در میان جوانان است.مطابق مد ومارک دار بودن ،دو عامل مهم در خرید لباس وبسیاری از لوازم شخصی وخانوادگی است که امروزه مورد توجه جوانان قرار می گیرد.

 

اشاعه مصرف گرایی

یکی دیگر از آسیب های جدی در جامعه ی امروزی ایران ،به عنوان یک جامعه در حال گذار ،اشاعه مصرف گرایی ،به ویژه در میان جوانان است.مطابق مد ومارک دار بودن ،دو عامل مهم در خرید لباس وبسیاری از لوازم شخصی وخانوادگی است که امروزه مورد توجه جوانان قرار می گیرد.

به همین شکل ،امروزه در هنجارهای مصرفی جوانان ،فرم وسبک مصرف بیش از محتوا ی آن اهمیت دارد.نیازهای مصرفی نیز بیش از آنکه نیازهای زیستی سرچشمه گیرد ،ناشی از تمایلات برانگیخته شده از سوی جریان های فرهنگی بیگانه با آداب فرهنگی بیگانه با آداب ورسوم ملی ودینی است.

در اشاعه این پدیده نقش رسانه ها به ویژه تلویزیون اهمیتی انکار ناپذیر دارد.صاحبان  کالا هم به شکل مستقیم یعنی از راه آگهی های بازرگانی وهم به شکل غیر مستقیم ،یعنی گنجاندن کالاها در صحنه های گوناگون فیلم ها وسریال ها ودر ارتباط با شخصیت فیلم ها به تبلیغ کالا وایجاد میل مصرف درر بینندگان می پردازند. نکته دیگر آن است که در آگهی های بازرگانی ،شاخص های مربوط به سبک زندگی در گروه های بالا ،متوسط وپایین توزیع یکسانی ندارند.همچنین ترویج مصرف گرایی در جامعه از سوی رسانه های همگانی افزون بر پی آمدهای اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی ،می تواند پی آمدهای سیاسی هم داشته باشد ،بدین معنا که احساس محرومیت ناشی از ناتوانی در برآوردن انتظارات مصرفی می تواند میزان حمایت وپشتیبانی افراد را از حاکمیت سیاسی کاهش دهد.

در زمینه فرهنگی فرهنگ مصرف والگوهای آنان،جامعه امروز ایرانی با وضعیت مطلوب دینی فاصله دارد. اسلام همواره به قناعت توصیه می کند واز پیروان خود می خواهد در امور مادی همواره  به قشرهای پایین تر از خود بنگرند.در شرایط کنونی ودرهم نوایی کامل با فرهنگ مصرفی حاکم برجهان برای بسیاری از خانواده ها وقشرهای اجتماعی ایران نوع مصرف تعیین کننده بعد فرهنگی واجتماعی هویت شده است.

به ویژه زنان که دردهه های اخیر هم حضور بیشتری در عرصه های شغلی وتحصیلی یافته اند وهم بر اثر تغییر سبک زندگی غالبا مسئولیت خرید وتهیه اقلام مصرفی خانواده ها را به عهده گرفته اند به عنوان مخاطب اصلی تبلیغات مصرفی رسانه ،تاثیر ارزشی ونگرشی زیادی پذیرفته اند.شیوع فرهنگ مصرف متظاهرانه ونمایشی در جامعه سبب شده است دیگران هم با الگوبرداری از این روش ،بکوشند خود را به موقعیت های اجتماعی مطلوب برسانند واز این روند در دراز مدت ،یک ضد ارزش را به ارزش اجتماعی تبدیل می کند.