کد مطلب: 21367 تعداد بازدید: ۱۵۱

وظایف مسلمانان در ماه مبارک رمضان از دیدگاه رسول خدا (صلی الله علیه وآله ):

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم ) به مردم سفارش می کردند :"با نیت های خالص ودل های پاک از خدا بخواهید که شما را در این ماه به روزه داری وخواندن قر آن کریم موفق گرداند

وظایف مسلمانان در ماه مبارک رمضان از دیدگاه رسول خدا (صلی الله علیه وآله ):

رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم ) به مردم سفارش می کردند :"با نیت های خالص ودل های پاک از خدا بخواهید که شما را در این ماه به روزه داری وخواندن

قر آن کریم موفق گرداند. به درستی که شقی ودور از سعادت ،کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزش الهی محروم ماند. با گرسنگی وتشنگی خود  در این ماه ،گرسنگی وتشنگی روز قیامت را به یاد آورید. وبه فقیران ودرماندگان رسیدگی کنید وبزرگان خود را احترام نموده وبر کودکان خود مهربانی نمایید وبا خویشان خود به صله رحم بپردازید وزبانتان را (از گفتار بیهوده )نگاه دارید.