کد مطلب: 21345 تعداد بازدید: ۱۲۸

شیوه های مناسب جلوگیری از انحراف جوانان

شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
نکته اساسی ,آگاهی به جوان است.وقتی که جوان ما تحصیلات بالایی نداشته باشد وحفاظت های فیزیکی بیش تری میسر باشدممکن است بتوانیم او را دربرابرتهاجم هامحافظت کنیم ولی این محافظت های فیزیکی همانطور که وقایع خارجی هم به مانشان می دهد-روز به روز کم تر می شود.

نکته اساسی ,آگاهی به جوان است.وقتی که جوان ما تحصیلات بالایی نداشته باشد وحفاظت های فیزیکی بیش تری میسر باشدممکن است بتوانیم او را دربرابرتهاجم هامحافظت کنیم ولی این محافظت های فیزیکی همانطور که وقایع خارجی هم به مانشان می دهد-روز به روز کم تر می شود.بنابراین بر جامعه دینی ما اعم از خانواده ها,روحانیت ,حوزه ونسل جوان ,لازم است برای مقابله آمادگی داشته باشد هرچه جلوتر می رویم مقابله ,علمی تر وفرهنگی تر می شود واگر خانواده ای اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند جوانش را تربیت کند وبه او آگاهی بدهد خانواده های ما باید مجهز شوند ونهادهای تربیت دینی با یک نگاه جدید به این مساله بپردازند .اگر در نظام آموزش وپرورش ودانشگاهی ومراکز فرهنگی مانند مساجد و...شناخت تاریخ معاصر ونقد تمدن وفرهنگ غرب جایگاه ویژه ای داشته باشد می تواند بسیار موثر باشد.تمدن غرب علی رغم همه ظواهر زیبا ،فریبندگی ودل ربایی هایش ،نقاط ضعف وخلل فراوانی هم داردواگر ما تاریخ معاصر دنیا ونقد تمدن وتفکر غرب را در سطوح گوناگون از همان دوره وسن دبیرستان شروع کنیم ومتناسب شروع کنیم ومتناسب با تحصیلات این نقدوشناخت قوی تر شود تصور می کنیم بتوان جلوی بسیاری از آسیب هارا گرفت زیرا آسیب ها ومشکلات یک بخش اخلاقی دارد یک بخش پایه ای تر که آن بخش فکری وفرهنگی است.ما در بخش فکری وفرهنگی باید سرمایه گذاری خاص داشته باشیم این یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود نوجوان وجوان ما باید به قدرت فکری وفرهنگی ما اعتماد کند وجلب چنین اعتمادی نیازمند بکارگیری روش های علمی وعاطفی مناسب است خانواده ها ومربیان از ابتدا باید خود را به شناخت مجهز نمایند .

در عصر ما جوان برسر دوراهی قرار می گیرد وبایک تعارض نقشی مواجه می گردد،از یک سو فرهنگی که دارای زرق وبرق زیادی است وجذبه هم دارد به او القا می شود واز سوی دیگر فرهنگی که در این جامعه دینی ارئه  می شود نسبت به فرهنگی که سیطره داردجذبه کم تری دارد.روشن است که ما درمقام تربیت هم با بعدعقلانی وفکری به عنوان یک مساله زیربنایی ارتباط داریم وهم در بعد عاطفی واحساسی که بیش تر در قلمرو هنر قرار می گیرد.هیچ گاه در یک کار تربیتی برای معمول انسان هاتکیه صرف بر تعقل وتفکر کارساز نیست وهمیشه به هنر، فنون وظرافت نیاز هست .البته این مساله دارای یک بعد انحصاری وتک عاملی نیست که با آن بتوان همه مشکلات را حل کردبلکه جوان ضمن این که پایه های فکری دارد، در عین حال، استفاده از ابعاد عاطفی وهنری نیز برای او از عوامل مهم ارتباطی است آنچه باید به آن بپردازیم این است که مراکز تبلیغی ما باید این شور جوانی را به حساب بیاورند وبا انواع هنرها به این شور وهیجان پاسخ دهند الگو دادن ،تحلیل درست شناخت تاریخ معاصر وارزش هایی که در انقلاب به وجود آمده همه به جای خود ولی خود این ها نیاز به کاربرد هنر دارد که ما از آن کم تر استفاده کرده ایم بنابراین باید به نوعی شور آفرینی کرد که تاحدی هیجانات وشور ونشاط جوانی هم پاسخ داده شود.

برگرفته از کتاب سال صالحین