کد مطلب: 20590 تعداد بازدید: ۱۵۳

فاطمه زهرا علیها سلام فوق عصمت

دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
آیا فهمیدند چه می گویند؟معنی این کلمه این است که فاطمه علیها سلام دارای مقام عصمت است .اما نه عصمت یعقوب علیه السلام ،نه عصمت یوسف علیه السلام،نه عصمت موسی علیه السلام،نه عصمت عیسی علیه السلام،بلکه نه عصمت ابراهیم علیه السلام .فاطمه علیها سلام به مقام عصمتی رسیده که آن عصمت شأن پیغمبر خاتم صلی الله علیه وآله وسلم است.

فاطمه زهرا علیها سلام فوق عصمت

آیا فهمیدند چه می گویند؟معنی این کلمه این است که فاطمه علیها سلام دارای مقام عصمت است .اما نه عصمت یعقوب علیه السلام ،نه عصمت یوسف علیه السلام،نه عصمت موسی علیه السلام،نه عصمت عیسی علیه السلام،بلکه نه عصمت ابراهیم علیهالسلام .فاطمه علیها سلام به مقام عصمتی رسیده که آن عصمت شأن پیغمبر خاتم صلی الله علیه وآله وسلم است.

"ان الله یغضب لغضب فاطمه".سوال از فخر رازی این است :اگر فاطمه علیها سلام عصمت از خطا ندارد،اگر فاطمه علیها سلام عصمت از هوی ندارد ،قهرا رضا وغضب او از نقطه مستقیم حق کوچکترین انحراف را پیدا می کند وغضب خدا ورضای خدا به باطل تعلق می گیرد.پس به حکم برهان ،فاطمه علیها سلام به آن افقی رسیده ودر آن مقام منیعی منزل کرده که در آن مقام ،همه عقول از کار افتاده .

الان وقت آن نیست تا بگویم که مساله عصمت نیست ،بلکه فوق عصمت است.خوب دقت کنید .عصمت چیست ؟عصمت این است که بشر به جایی برسد که رضا وغضبش از حدّحیوانیت بگذرد وبه حدّ عقلانیّت برسد،واز حدّعقلانیت هم باید بگذرد ،به حدی برسد که رضای او رضای الهی بشود .غضب او ،غضب الهی بشود .وبعد این بشر می رسد به جایی که هر جا خدا غضب می کند ،او غضب می کند .هرجا خدا راضی است ،او راضی است.

ولی مساله فوق این است.یک مرتبه می گوییم :فاطمه علیها سلام به آنجا رسیده که هرجا خدا غضب می کند ،فاطمه غضب علیها سلام غضب می کند.هرجا خدا راضی است ،فاطمه علیها سلام راضی است.اما آنچه پیغمبر صلی الله علیه وآله فرمودند :این است "خدا برای غضب فاطمه علیها سلام غضب می کند ،خدا برای رضای فاطمه علیها سلام راضی می شود."اینجاست که کمیت عقل در معرفت چنین کسی با چنین مقامی لنگ است. "برگرفته از کتاب معارف فاطمی بیانات آیت الله العظمی وحید خراسانی دامت برکاته صفحه58-59)