کد مطلب: 20114 تعداد بازدید: ۱۴۵

جوان بی هدف ،مانند کسی است که دست به خودکشی روحی زده باشد"

چهارشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۵
قطب نما وابزارهای پیشرفته جهت یابی ،در کشتی های اقیانوس پیما ،نقش حیاتی ومهمی دارند وآنها را از گرداب های بسیار هولناکی می رهانند،هدف نیز در زندگی نسل جوان ،همچون قطب نمایی است که در همه لحظه های زندگی توان تشخیص ساحل نجات ورستگاری از گرداب هولناک پوچی وپستی را خواهد داد.

اهمیت هدفمندی در زندگی ،به چه میزان است ؟
قطب نما وابزارهای پیشرفته جهت یابی ،در کشتی های اقیانوس پیما ،نقش حیاتی ومهمی دارند وآنها را از گرداب های بسیار هولناکی می رهانند،هدف نیز در زندگی نسل جوان ،همچون قطب نمایی است که در همه لحظه های زندگی توان تشخیص ساحل نجات ورستگاری از گرداب هولناک پوچی وپستی را خواهد داد.
هدف ،برخلاف آرزو در محدوده توانایی های فرد تعیین می شود.از این رو باید واقع بینانه ومنطقی باشد. در این راستا راهبران دین ودنیا نیز وظیفه دارند که تنها هدف های متعالی وارزش مند را برای جوانان باز گو کنند.خانواده ها نیز در تبیین هدف زندگی برای فرزندان جوان خویش ،نقش مهمی ایفا می کنند ومی توانند در جهت گیری های فرزندانشان ،تعادل لازم را به وجود آورند ومانع اقدام فرزندان خود به گزینش هدف های صرف اقتصادی ودر آمد زا شوند. وظیفه دیگر والدین در امر هدف گزینی جوان این است که باپرورش فکری وروحی درست انها،توان واسقلال فردی شان را تقویت کنند تا با ناکامی در رسیدن به برخی هدف ها ،امیدشان را به پیمودن ادامه راه از دست ندهند.به نظر یکی از صاحب نظران "تاریخ ،متعلق به افراد صاحب هدف است.تنها ملت هایی که می کوشند به اندیشه ها وهدف های خود واقعیت بخشند می توانند که پیش قراول های تاریخ باشند.
هدف های شما باید به زلالی آب چشمه ودر عین حال ،شکوهمند ووسیع باشد شما باید بتوانید جهانی را در قلب های خود جای دهید وآرزوهایتان ،با عظمت وشکوه آسمان برابر باشد.به گفته یکی از فیلسوفان :"جوان بی هدف ،مانند کسی است که دست به خودکشی روحی زده باشد"