کد مطلب: 19697 تعداد بازدید: ۱۶۶

گوهر انسانی خود را امانتی الهی می شمرد

شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
امام حسن مجتبی (ع)،کریم النفس،آزاده وبزرگوار بود. گوهر انسانی خود را امانتی خدایی می شمرد که پاسداشت آن دیگر شرافت ها را پاس می دارد.

کریم اهل بیت

کریم در زبان وفرهنگ  اسلامی ،اصیل ،خوش خوی وخوش روی ،پاکدامن وعفیف ،جوانمرد وبا مروّت ،بخشاینده ،بلند همّت وبزرگوار ،خیر خواه ومهربان ،نیکوکار ،نیک نفس ونیکونهاد ودر یک کلمه جامع همه ارزش ها است .واین همه  در امام حسن مجتبی علیه السلام گرد آمده بود وبه حقیقت ،دوست ودشمن به او کریم می گفتند .ایشان در میان شیعیان وپیروان اهل بیت به "کریم اهل بیت علیهم السلام"شهره است.

امام حسن مجتبی (ع)،کریم النفس،آزاده وبزرگوار بود. گوهر انسانی خود را امانتی خدایی می شمرد که پاسداشت آن دیگر شرافت ها را پاس می دارد.پستی ولئامت وفرومایگی در سرشتش نبود.ذلت ورقیّیت وزبونی در خیالش نمی گنجید .کرامت نفس او را از اسارت زور وزر رهانیده ودنیا در دیدگانش اندک وپست می نمود وآن را به چیزی نمی گرفت.