کد مطلب: 19200 تعداد بازدید: ۶۵۴

آیین نامه انضباطی مدارس علمیه خواهران

چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۵
آیین نامه انضباطی مدارس علمیه خواهران

آیین نامه انضباطی طلاب حوزه های علمیه خواهران

1.کلیه  افراد مرتبط با حوزه های علمیه خواهران اعم از طلاب،اساتید،مربیان وکادر اداری موظف به مراعات قوانین ومقررات جاری کشور ،حدود واحکام شرعی ،امور اخلاقی ، شئونات حوزوی ونیز مقررات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران می باشند.

2.کلیه خواهران مشمول بند 1موظفند برای پوشش خود ازچادر،مقنعه،مانتو،شلوار ،جوراب وکفشمناسب استفاده نمایند.

تبصره:چادر باید مشکی واز انواع مرسوم ایرانی باشد مگر در مواردی که موجب رعایت بهتر وبرتر حجاب گردد،(اگر از نوع غیر ایرانی استفاده شود از قسمت جلوی چادر لباسها کاملا پوشیده شود وچادر تنگ نباشد..)(چادر مناسب مثل چادر لبنانی وجلابیب.)

تبصره 2-مقنعه ،روسری ،مانتو،شلوار،جوراب وکفش باید از میان انواع رایج در عرف متدینین باشد

-بیرون نگذاشتن مقنعه وروسری از چادر مگر در مورد رنگ هایی که جلب توجه نمی کند

-رعایت سادگی ،نظم وپاکیزگی

-عدم استفاده از پوشش تنگ،کوتاه ونازک

-عدم استفاده از زیور آلات در فضای  واحد تربیتی ،جز در حد ساده ومعمول برای اکثر بانوان ،مشروط به این که جلب توجه ننمایند .

-بلند نگذاشتن ناخن جز در حدی که متناسب با عرف متدینین وشوون طلبگی باشد

-عدم استفاده از عطر وسایر بوهای خوش به نحوی که استشمام آن برای نامحرم ممکن باشد.

-عدم آرایش در محیط تربیتی ومحل هایی که احتمال برخورد با نامحرم وجود دارد

-نبستن موی سر در زیر مقنعه یا روسری به گونه ای که شکل ظاهری سر را تغییر داده وجلب توجه نماید.

-کلیه  طلاب ومرتبطین با مدرسه موظفند به مراعات کامل احترام متقابل نسبت به یکدیگر می باشند.

-شرکت طلبه در تمامی برنامه های درسی وفعالیت های آموزشی ،تربیتی وپژوهشی تحت برنامه الزامی است .

-عدم حضور یا ترک کلاس درس،از پنج تا ده دقیقه ،تاخیر وبیشتر از آن ،غیبت محسوب می شود وهر سه بار تاخیر ،حکم یک جلسه غیبت را دارد.

-حداکثر غیبت برای هر واحد درسی اعم از نظری وعملی سه شانزدهم ساعات آن درس است.

 

 

#مقررات برخورد با تخلفات انضباطی طلاب

در صورتی که هریک از طلاب نسبت به مراعات ضوابط مذکور در این آیین نامه کوتاهی کند وتخلف از موارد ذکر شده مشاهده گردد ،مدیران موظفند نسبت به پیش گیری از گسترش آن وارتقاء وضعیت اخلاقی ورفتاری طلاب –جز در مواردی که استثنا می گردد-به ترتیب وبا مراعات اولویت به طرق زیر عمل نمایند:

الف)یادآوری وتحلیل نادرستی غفلت یا خطای صورت گرفته ،ارشادوراهنمایی طلاب در جهت مراعات احکام وحدود وضوابط جاری به صورت کلی ودر جلسات عمومی ،

ب)تذکر مشفقانه وتبیین آثار سوء خطای صورت گرفته وثمرات پرهیز از آن وضرورت مراعات تقوا برای فرد غافل یا خاطی به صورت خصوصی ومستقیم  وارجاع به مشاور ذیصلاح در صورت نیاز

ج)تذکر کتبی ودرج در پرونده

د)توبیخ کتبی ودرج در پرونده همراه با اخذ تعهد

ه)محرومیت از تحصیلات برای مدت معین (از یک ماه تا نیم سال تحصیلی )

و) محرومیت موقت از تحصیل (حداکثر یکسال)

ز)محرومیت دائم از تحصیلات حوزوی