کد مطلب: 19189 تعداد بازدید: ۱۸۱

برنامه کلاسهای اموزشی نیمسال اول 95 دوره تمام وقت حضوری

دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵
آخرین تغییرات برنامه کلاسهای اموزشی

 

20/9-30/8

20/10-30/9

20/11-30/10

20/12-30/11

20/13-30/12

شنبه            

                 1

 

                 2

 

                 3

 

                 4

 

                 5

مباحثه

 

احکام1

وصیت نامه

صرف1

احکام1

احکام3

 

 

حدیث شناسی

صرف3

مباحثه

صرف3

 

 

 

 

  منطق1

  

 تجزیه و ترکیب1

 

 تجزیه و ترکیب1

 

 

 

 

 

 

 

مباحثه

فلسفه1

فرق و مذاهب

اصول4

اصول4

یکشنبه         1

 

                 2

 

                 3

 

                 4

 

                 5

احکام1

 

احکام1

مباحثه

تاریخ تحلیلی1

تاریخ تحلیلی1

نحو پ

علوم قرآن

علوم قرآن

 

تاریخ تحلیلی3

احکام3

 

 

   

 فقه غیراستدلالی

 

   نحوعالی1

 

   عقاید3

  

     نحوعالی1

 

 

 

 

 

 

تفسیرترتیبی3

 

مباحثه

فقه3

مباحثه

 

دوشنبه           1

 

                  2

 

                  3

 

                  4

 

                  5

 

روان خوانی قرآن

 

قانون اساسی

صرف1

ادبیات1

ادبیات1

مباحثه

 

روش تحقیق

روش تحقیق

صرف3

مباحثه

روش سخنرانی

 

 

   منطق1

 

    فقه غ

  

     فقه غ

  

   نحوعالی1

 

 

 

 

 

 

تفسیرترتیبی3

مباحثه

اصول4

فلسفه2

فلسفه2

سه شنبه         1

 

                  2

 

                  3  

 

                  4

 

                  5

 

    

 

 

    فرهنگی

مباحث تربیتی

مباحثه

مباحث تربیتی

اخلاق1

نحو پیشرفته

روانشناسی

اخلاق3

روانشناسی

 

  

    عقاید3

  

     فقه غ

 

    نحوعالی1

مباحثه

 

 

 

 

    اخلاق7

زن در اسلام1

زن در اسلام1

فقه3

 

چهارشنبه        1

 

                   2

 

                   3

 

                   4

 

                   5

روان خوانی

 

        

 

     

 

    فرهنگی

صرف1

مباحثه

 

نحو پ

 

 

   حدیث شناسی

نحو پ

مباحثه

روش سخنرانی

 

 

 

 

   عقاید3

 

   منطق1

 

 

 

 

 

تفسیر3

فلسفه2

اصول4

فقه3