کد مطلب: 17111 تعداد بازدید: ۱۶۷

طرحنامه اجمالی

چهارشنبه ۲ دى ۱۳۹۴
اولین مرحله در انجام تحقیق پایانی پیشنهاد موضوع با پر کردن فرم طرحنامه اجمالی است.

پيوست شماره 3

طرح اجمالي تحقيق پاياني

 

مدرسه علميه:.......................................  شناسه: .......................................    شهرستان: .......................................   استان: .......................................

 

مشخصات طلبه:

نام‌و‌نام‌خانوادگي:...............................................................  نام پدر: .....................................................    شمارة طلبگي: .......................................  

 

مشخصات استاد راهنما:

نام‌و‌نام‌خانوادگي:........................................................................................................  رشتة تحصيلي: ...............................................................................   

آخرين مدرك تحصيلي حوزوي:...................................................................  غيرحوزوي: ..............................................................................................   

تعداد تحقيق پاياني در دست راهنمايي:.........................................................  محل سکونت: .........................................................................................   

شماره  تلفن همراه: ............................................................................  شماره تماس محل كار: ...............................................................................

سوابق آموزشی و پژوهشی استاد راهنما در مورد موضوع پیشنهادی (تدریس، تألیف، دوره های آموزشی و.....‌)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

عنوان تحقيق*:......................................................................................................................................................................................................................................

 

1ـ تعريف و تبيين مسأله :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2- ضرورت و اهداف تحقيق:

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3ـ سؤال اصلی:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4- فهرست منابع اولیه:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

امضاء طلبه                                                                            امضاء استاد راهنما

                 تاريخ:.......................................                                                                             تاريخ:.......................................

 

 

 

نظر شوراي پژوهش:

 

شوراي پژوهش، موضوع پيشنهادي فوق را با عنوان: .....................................................................................................................................................................................................................................................

در تاريخ ...........................................مورد بررسي قرار داده و تدوين آن را با راهنمايي ..........................................................................................

تصويب كرد.            با شرايط زير به تصويب رسانيد.         

شرايط: .........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

دبیر شورای پژوهش

 

 

* طلاب درصورت تمایل می­توانند دو عنوان  اصلی و جایگزین، همراه با  طرح اجمالی مربوطه پیشنهاد دهند.

**این قسمت برای تحقیقاتی که به جهت ترجمه اي بودن يا توصیفی بودن ، فاقد فرضیه هستندتکمیل نمی­شود.