کد مطلب: 15807 تعداد بازدید: ۲۸۳

آیین نامه تحقیق پایانی

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اقدامات و وظایف طلبه طلبه در فرایند تحقيق پاياني ، اقدامات و وظایف زير را بر عهده دارد : 1- مطالعه، نیازسنجی و مشاوره با اساتید جهت انتخاب موضوع با توجه به علایق، توانمندی و دغدغه-های فکری خود. ......
اقدامات و وظایف طلبه
             طلبه در فرایند تحقيق پاياني ، اقدامات و وظایف زير را بر عهده دارد :
1-     مطالعه، نیازسنجی ومشاوره با اساتید جهت انتخاب موضوع با توجه به علایق، توانمندی و دغدغه­هایفکری خود.
2-   ثبت نام براي نگارش تحقيق پايانيبا انتخاب واحد در زمان مقرر همراه با پیشنهاد موضوع یا موضوعات و معرفي استاد راهنما (پیوست شماره 3).
3-دریافت مصوبه شوراي پژوهش مدرسه در خصوص موضوع و استاد پیشنهادی.
4-پیشنهاد مجدد موضوع یا استاد راهنما در صورت عدم تصویب موارد در شورا، حداکثر 20روز پس ازپاسخ شورا .
5-  گردآوري سوابق علمي - پژوهشي اساتيد راهنماي جديد و ارائه به معاونت پژوهش مدرسه.
6-دریافت ابلاغیه نگارشتحقيق پاياني(پیوست شماره 4). 
7-تهیه طرح تفصیلی تحقيق پاياني زير نظر استاد راهنما (پیوست شماره 6).
8-  ارائه طرح به استاد راهنما و دریافت نقطه نظرات و انجام اصلاحات لازم.
9-  ارسال طرح به  معاونت پژوهش مدرسه،  حداكثر 4 ماه پس از تصويب موضوع و تاييد راهنما درشورا.
10-                 انجام اصلاحات طرحنامه در صورت تشخیص شورا و ارائه به معاونت پژوهش مدرسه، حداکثر 30 روز پس از دریافت نظر شورا. 
11-انجام فرایند پژوهش و تدوين تحقيق براساس آموزه­هاي درس «روش تحقيق» و مطابق دستور­العمل نگارش تحقيق پاياني و مقررات این آیین­نامه. 
12-                  ارتباط مستمر با استاد راهنما در طول نگارش تحقيق پاياني و ارائه گزارش پیشرفت کار به وي هر4 ماه یک­بار(پیوست شماره 8) .
13-                 رعایت برنامه زمانی نگارش.
14-                 ارائه گزارش 4 ماهه پیشرفت تحقيق پاياني به معاونت پژوهش مدرسه پس از تأييد استاد راهنما (پیوست شماره 8).
15-                  اتمام فرایند تحقیق و نگارش آن به صورت مکتوب و نهایی­سازی تحقيق پاياني.
16-                 ارائهتحقيق پاياني به استاد راهنما و اعمال اصلاحات احتمالی.
17-                درخواست تمدید زمان تدوین تحقیق پایانی در صورت عدم اتمام تحقیق درموعد مقرر(پیوست شماره9)
18-                  اعلام آمادگی دفاع با تأييد استاد راهنما  و ارسال به معاونت پژوهش مدرسه علميه (پیوست شماره 11).
19-                 ارائهتحقيق پاياني به معاونت پژوهش مدرسه.  
20-                دریافت تایید استاد داور جهت دفاع یا اصلاحات احتمالی(پیوست شماره 12).
21-                  شرکت در جلسه دفاعیه جهت  ارايه گزارش شفاهی تحقیق.
22-               اعمال اصلاحات احتمالی مطرح شده در جلسه دفاعیه حسب تشخيص هيئت داوران ، به تناسب سنوات مجاز تحصيل وطي حداکثر 45 روز .
23-                طرح درخواست اعتراض به نتیجه داوری و ارائه به معاون پژوهش مدرسه در صورت مردود شدن تحقيق و تمايل طلبه براي تجديدنظر، حداکثر 3 روز پس از جلسه دفاعیه.
24-              بازنویسی تحقيق پاياني درصورت مردود شدن و با لحاظ حداكثر سنوات مجاز تحصيل.
25-               پیگیری تجدید فرایند دفاع از تحقيق پاياني در صورت لزوم.
26-               دریافت نتیجه ارزیابی هیئت داوران مبنی بر قبول تحقيق پاياني از معاونت پژوهش مدرسه علميه (پیوست شماره 17).
27-                مجلد نمودن تحقيق پاياني و الصاق پیوست شماره 17 به آن.
28-               ارائهفایل الکترونیکی در قالب یک فایل  wordو یک فایل pdfو دو نسخه چاپی از تحقيق پاياني برتر و يك نسخه از تحقيق غير برتر به معاونت پژوهش مدرسه علميه.
ماده 15:
 طلبه موظف است  حداقل 4 ماه پیش از پایان سنوات مجاز تحصیلی، تحقيق پایاني خود را براي دفاع  تحويل دهد.
ماده  5 :
انتخاب موضوع تحقيق پایاني براي طلابي كه با مدرك ديپلم پذيرفته شده اند ، پس از گذراندن 170 واحد  درسی و براي طلاب پذيرفته شده با مدرك سيكل بعد از گذراندن 246 واحد  درسی،الزامی است.
  تبصره: طلبه اي كه با مدرك ديپلم پذيرفته شده ، پس از گذراندن 150 واحد درسی و طلبه­ای که با مدرك سيكل پذیرفته شده  پس از گذراندن 220 واحد درسی، مجاز است موضوع تحقيق پایاني خود را انتخاب نماید.
 
ماده 6
 موضوع تحقيق پایاني باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:
     1 – جزئی، شفاف وگویا.
    2– جدید و غیر تکراری.      3–  مرتبط با موضوعات دینی.
    4- متناسب با توان علمی طلبه.
    5 -  داشتن قابلیت تحقیق.
        تبصره: درصورتی که ساختار پیشنهادی طلبه کاملا متفاوت از تحقیقات مشابه بوده و موضوع مورد نظر از زاویه ای دیگر، رویکرد و ابعاد جدیدی در پژوهش ایجاد نماید،  موضوع، تکراری  تلقی نمی­شود .
 
ماده  7 :
 انتخاب ترجمه متوني كه قبلا ترجمه نشده اند، در صورت احراز توانمندی طلبه در زبان هاي مبدا و مقصد، اثبات ضرورت ترجمه و برابر اصول ومعیارها(ضميمه شماره 3 و پیوست شماره 20)  به عنوان موضوع تحقيق پایاني، بلا مانع است.      
 
 ماده  8 :
 تحقيق پایاني زیر نظر استاد راهنما تدوین می­گردد.
 
 ماده 9 : 
در صورت تصویب طرح تفصیلی، طلبه نمی­تواند عنوانتحقيق پایاني خود را تغییر دهد.
تبصره: پیش از تصویب طرح تفصیلی، طلبه فقط یک بار با ارایه دلایل موجه و تایید استاد راهنما، مجاز به درخواست تغيير عنوانمصوب تحقيق پایاني است.
 
ماده 10  :
ساختار طرح تفصیلی مصوب ، حداکثر تا  30  درصد با تشخیص استاد راهنما قابل تغییر است.
تبصره : تشخیص میزان درصد تغییرات اعمال شده برعهده داور است و این بررسی قبل از تشکیل جلسه دفاعیه انجام مي شود. 
 
ماده 11 :
حجم تحقيق پایاني ، بدون احتساب فهرست منابع و ضمایم ، نباید از 60 صفحه (300 كلمه با احتساب حروف) کمتر و از 120 صفحه بیشتر باشد.
تبصره: درصورتي كه موضوع تحقيق پایاني، ترجمه باشد، رعايت حداكثرحجم الزامي نيست.
 
ماده12  :
طلبه موظف است تحقيق پایاني را در زمان تعیین شده در ابلاغیه ، جهت تعیین استاد  داور و زمان دفاع ، به معاونت پژوهش مدرسه علميه ارائه دهد . عدم ارائه تحقيق پایاني در مهلت مقرر، به منزله انصراف است.
 
ماده  13:
مهلت دفاع از تحقيق­ پایاني ، محدود به حداکثر سنوات مجاز تحصیل طلبه ،حسب آیین نامه آموزشی مرکز خواهد بود. چنانچه طلبه نتواند در موعد مقرر، واحد تحقيق پایاني را بگذراند، از دريافت مدرك سطح 2 محروم  مي شود.
 
ماده  14 :
 تحقيق پایاني باید مطابق محتواي متن درسي «روش تحقيق»، ضوابط مندرج در این آیین نامه و دستورالعمل نگارش تحقيق پایاني (ضمیمه شماره 1) به صورت فردي و پس از تصويب طرحنامه، ظرف مدت حداقل 4 و حداكثر12 ماه به تناسب سنوات مجاز تحصیلی  نگاشته شود.
تبصره 1 : در موارد خاص، با درخواست کتبی طلبه و تایید استاد راهنما و معاون پژوهش مدرسه، حداكثر مهلت نگارش، با لحاظ سنوات مجاز تحصيل، تا 4 ماه قابل تمدید است.
تبصره 2 : تمدید مهلت بیش از 4 ماه ، با لحاظ سنوات مجاز تحصيل و رعايت ماده 15 ، در صورت تایید استاد راهنما و معاون پژوهش مدرسه ، با کسر یک امتیاز از بیست نمره تحقيق پایاني امکان پذیر است.      
تبصره 3 : در مواردی که تاخیر از ناحیه مدرسه علميه، مدیریت استان یا استاد داور باشد، به حداکثر زمان اضافه خواهد شد.
 
ماده 15:
 طلبه موظف است  حداقل 4 ماه پیش از پایان سنوات مجاز تحصیلی، تحقيق پایاني خود را براي دفاع  تحويل دهد.
دفاعیه و ارزیابی
 
ماده  32 :
به منظور سنجش کیفیت تحقیق و احراز توانایی علمی محقق، تحقيق پاياني در جلسه دفاعیه مورد نقد و بررسی قرار می­گیرد و طلبه می بایست در حضور هیئت داوران از پژوهش خود دفاع نماید.
 
  ماده 33:
 جلسه دفاعيه پس از قبولی طلبه در تمام واحدهای درسی به صورت رسمي و علني برگزار مي­شود.
تبصره: در موارد اضطراري و با تشخيص مديريت استان ، برای طلبه ای که حداكثر 6 واحد درسي معوقه دارد، يعني با وجود آمادگی وي براي گذراندن درس، واحد درسي به دلايلي از سوي مدرسه علميه ارائه نشده باشد، جلسه دفاعيه برگزار مي شود.
 
ماده 34  :
 حداکثر مهلت مقرر برای تشکیل جلسه دفاعیه، 45 روز پس ازتکمیل کاربرگ اعلام آمادگی دفاع و تحویل تحقيق پايانيخواهد بود.
 
ماده  35 :
  زمان جلسه دفاعيه70 دقیقه است که به شکل زیر توزیع می­گردد:
  -  تلاوت قرآن کریم: 5 دقیقه.
- طلبه:  15دقیقه برای ارائه توضیحات.
  - استاد داور: 15 دقیقه برای بیان نظرات. 
  - طلبه:  15دقیقه برای پاسخگویی به اشکالات وارده از سوی داور.
   - استاد راهنما: 15 دقیقه برای دفاع از طلبه.
  - استاد داور:  5 دقیقه براي بيان توضيحات لازم.
 
ماده  36 :
امتياز تحقيق پاياني از ميانگين نمرات استاد داور و استاد راهنما از 95  محاسبه شده و پس از جمع با نمره كسب شده از رعايت مقررات، نمره نهايي اعلام مي شود.
 تبصره : 5 امتیاز از 100 امتياز تحقيق پاياني، توسط معاون پژوهش مدرسه علميه، به رعایت مقررات از قبیل: کیفیت نظم محقق در روند تدوین تحقيق پاياني و ارائه به موقع گزارش کار اختصاص می یابد .
 
 
ماده  37 :
 هیئت داوران پس از اتمام دفاعیات، در غیاب طلبه، وارد شور شده و سپس در حضور طلبه، نمره و امتياز تحقيق پاياني وي براساس معيارهاي ارزيابي اعلام مي­شود. نمره تحقيق پاياني بعد از اتمام جلسه رسمي دفاعيه قابل تغيير نيست.
 
ماده 38 :
حداقل نمره قبولي تحقيق پاياني 14 از 20 است.
 
ماده 39 :
نتیجه ارزیابی تحقيق پايانيیکی از موارد ذیل خواهد بود :
1-     قبول قطعی: تحقيق پاياني­ايکه بدون نیاز به اصلاح مورد قبول هیئت داوران واقع شده است.
      2 - قبول مشروط: تحقيق پاياني­ايکه مشروط به اصلاح،  مورد قبول هیئت داوران واقع  شده است .
2-   مردود
 
ماده40:
براي تحقيق پاياني که به صورت قبول مشروط باشد، نمره حداقلی و حداكثری در نظرگرفته مي­شود و  نمره نهايي پس از اتمام مهلت اصلاح، به میزان اعمال اصلاحات ، منحصرا با تشخیص استاد داور تعيين و توسط وي ثبت مي­گردد. 
تبصره : چنانچه طلبه طي حداکثر مهلت انجام اصلاحات، نسبت به رفع آن­ها اقدام نکند،  به منزله انصراف وی از اصلاح تحقیق پایانی تلقی شده و حداقل نمره تعیین شده در جلسه دفاع برای وی ثبت می­گردد.
 
ماده  41 :
چنانچه تحقيق پاياني­ای مردود اعلام شد، به طلبه فرصت داده می­شود به تناسب سنوات مجاز تحصيل و ظرف حداکثر 3 ماه  نسبت به بازنویسی تحقيق پايانيبراساس نظرات هیئت داوران اقدام کند .
تبصره :  برای طلبه­ای که تحقيق پاياني وي مردود اعلام شده، حداكثر یک بار دیگر جلسه دفاعیه رسمی تشکیل می شود و فاصله بین دو جلسه دفاعیه، حداقل دو ماه خواهد بود.