کد مطلب: 14658 تعداد بازدید: ۲۱۲

انسان و دو راهي از منظر قرآن كريم

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
انسان از مسلم ترين پديده هاي جهان هستي است كه آفرينش عالم به خاطر اوست ، او كه به ظاهر مجموعه اي از تضادها و نا همگوني هاست ، اما در اصل موجودي هماهنگ است كه به جهت بهره مندي از ماده و معنا ميان دو بينهايت قرار دارد . از يكسو مي تواند در جهت تكامل عروج كند ، به گونه اي كه ملائكه نيز اجازه ي پا نهادن به مقام او را نداشته باشند و به مقام خليفه الهي برسد واز سوي ديگر ، مي تواند تا بينهايت سقوط كند كه حتي شايسته ي اطلاق نام حيوان نيز نباشد چه رسد به انسان .
شوراي عالي حوزه علميه ي قم
مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
تحقيق پاياني سطح 2 (كارشناسي)
مدرسه علميه حضرت معصومه (س) شهرستان دماوند
 
 
 
موضوع :
انسان و دو راهي از منظر قرآن كريم
 
 
استاد داور :
جناب آقاي تدين
 
استاد راهنما :
جناب آقاي حميد مشهدي آقايي
محقق :
عاطفه حقيقي
پاييز 1389
چكيده
انسان از مسلم ترين پديده هاي جهان هستي است كه آفرينش عالم به خاطر اوست ، او كه به ظاهر مجموعه اي از تضادها و نا همگوني هاست ، اما در اصل موجودي هماهنگ است كه به جهت بهره مندي از ماده و معنا ميان دو بينهايت قرار دارد . از يكسو مي تواند در جهت تكامل عروج كند ، به گونه اي كه ملائكه نيز اجازه ي پا نهادن به مقام او را نداشته باشند و به مقام خليفه الهي برسد واز سوي ديگر ، مي تواند تا بينهايت سقوط كند كه حتي شايسته ي اطلاق نام حيوان نيز نباشد چه رسد به انسان .
   خداوند متعال در مورد انسان فرموده : « فتبارك الله أحسن الخالقين»(مؤمنون/14) ، زيرا آفريده اي است كه از ذات باري تجلي يافته و به سوي او بازگشت داده مي شود و هدفي جز رسيدن به كمال ندارد ، هدفي كه آرزوي هر انسان خداجويي است ؛ انساني كه متصف به صفاتي از جانب خداي متعال شده است . اما براي نيل به اين هدف نيازمند صراطي است كه ازآسيب كجي و اعوجاج و دستبرد راهزنان مصون باشد ، محتاج نور هدايتي است كه او را به مقصد نهايي رهنمون سازد كه همان صراط مستقيم است و مصداقي جز دين مبين اسلام ندارد ، لذا از درگاه خداي متعال روزانه ده بار اين توفيق را مسئلت مي نماييم ، كه پيرامون آن به تفصيل مطالبي عنوان شده است .
از اينرو اين عنصر با استعداد براي پيمودن صراط مستقيم ، مجهز به همه ي ابزارها و زمينه هاي پيشرفت و تكامل معنوي و مادي آفريده شده است . سرشت او نيك ، و را ه نيكي به روي او باز است . خرد و قدرت بر تصميم گيري و انتخاب ، دو بال تواناي اويند و رسولان الهي راهنمايان واميد دهندگان و كمك ياوران او ، و شيطان و اهل او راهزنان اين مسيرند كه براي برطرف ساختن اين موانع از ابزارهاي رسيدن تحت دو عنوان موهبتي و اكتسابي و همچنين همراهي رفيقان راه و متصف شدن به صفات ايشان پرداخته شده است .
و از آنجا كه انسان بواسطه اختيار از ساير مخلوقات برتري يافته ، رسيدن به كمال زماني براي او غايت محسوب       مي شود كه در انتخاب مسير آزاد باشد ، زيرا هدايت الهي و ارائه طريق شامل حال تمام انسان ها مي شود و اين خود آن ها هستند كه با اختيارشان ، مشمول هدايت پاداشي كه ايصال به مطلوب است قرار مي گيرند .
    از اينرو انسان كه مسافر اين مسير است در سايه ي هدايت الهي كه در دو بخش مورد بحث قرار گرفته ، به كمال نهايي اش مي رسد ؛ لذا در سه حوزه ي بينش ، گرايش و كنش با دوراهي حق و باطل مواجه است ، گرچه هر حوزه داراي مراتب و ويژگي هايي است  كه انتخاب صحيح يا اشتباه انسان او را در زمره ي شاكران يا كفوران قرار مي دهد .