موانع تحقق عدالت فراگیر از منظر قرآن کریم

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

قرآن کتابی است آسمانی، که دستورات زندگی، چگونه زیستن برای سعادت دنیا و آخرت در آن نهفته است و عدالت که یکی از مفاهیم با ارزش این کتاب است از آغاز بشریت آن را به عنوان گرایش باطنی شناخته، به آن روی آورده و آن را مبنای قوانین، قضاوت و آسایش حقیقی قرار داده است. اهمیت عدالت تا بدان جاست که تمام پیامبران الهی برای پایداری و گسترش آن «رسالت» یافته و بسیاری نیز در این راه جان خود را فدا نموده اند.