انسان و دو راهي از منظر قرآن كريم

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

انسان از مسلم ترين پديده هاي جهان هستي است كه آفرينش عالم به خاطر اوست ، او كه به ظاهر مجموعه اي از تضادها و نا همگوني هاست ، اما در اصل موجودي هماهنگ است كه به جهت بهره مندي از ماده و معنا ميان دو بينهايت قرار دارد . از يكسو مي تواند در جهت تكامل عروج كند ، به گونه اي كه ملائكه نيز اجازه ي پا نهادن به مقام او را نداشته باشند و به مقام خليفه الهي برسد واز سوي ديگر ، مي تواند تا بينهايت سقوط كند كه حتي شايسته ي اطلاق نام حيوان نيز نباشد چه رسد به انسان .