نقش انتظار حضرت مهدي (عج) در تقوا

یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴

انتظار به حالت كسي گفته مي شود كه از وضع موجود ناراحت است و براي ايجاد وضع بهتري تلاش مي كند و از دو عنصر نفي و اثبات تشكيل شده است . عنصر نفي همان بيگانگي با وضع موجود است و عنصر اثبات خواهان وضع بهتري بودن است .