زمينه هاي رواني ايستادگي در مقابل فرمان الهي

سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

انسان در واقع دارا ي سه بعد است :
1 - بعد حيواني 2- بعد انساني 3- بعد الهي يا به عبارتي خود ِخودِ انسان . يعني انسان داراي سه لايه ي طبيعي ، مثالي و عقلي است . آنچه مهم است وجود اين بعد روحاني در پيكره ي او مي باشد با هر نام و عنواني .