آیین نامه تحقیق پایانی

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

اقدامات و وظایف طلبه
طلبه در فرایند تحقيق پاياني ، اقدامات و وظایف زير را بر عهده دارد :
1- مطالعه، نیازسنجی و مشاوره با اساتید جهت انتخاب موضوع با توجه به علایق، توانمندی و دغدغه-های فکری خود.
......