سرّخواندن زیارت عاشورا

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵

سراین که سفارش کرده اند هر روز زیارت عاشورا بخوانید ونسبت به اهل بیت علیهم السلام تولی داشته وبر آنان صلوات ودرود بفرستید واز دشمنانشان تبری بجویید،برای آن است که طرز فکر معاندان ایشان منفور شود و....